Chronologie der einzelnen Home Nos Versionen von 8 - 13

Aus EEP Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nostruktor 13 - Dezember 2016

1. Import N3d (Blender)
2. Unify vertices (on/off) (unifikacja/optymalizacja werteksów przy eksporcie modelu)Nostruktor 12 - August 2016

1. Obs³uga modelu z wpisem [Water_01]
2. Symulacja animacji na wodzie (statycznej i po wczytaniu wody jaok release dynamicznej)
3. Mozliwoœæ za³adowania ostatniego projektu (Letzte Projekt Offen)
4. Po eksporcie automatyczny podgl¹d 3DM + iloœæ drawów (przebiegów)Nostruktor 11 - April 2015

1.Defaultowe ustawienia dla sygna³u

[Model_SignalFunc]
StopOfs=350.0 ;cm
Delay=5  ;sNostruktor 11 - März 2015

1. Iloœæ Werteksów i Face >65K (16bit i 32bit Mesh)
2. Nowe oœki _WindDir oraz _WindPower ustawiane z wiatru eep _WindDir = k¹t wiatru 0..360 _WindPower ustawiana w zale¿noœci od mocy wiatru 0..100%
3. W [Model_SignalFunc] Sound="eexp\\STELLEN.WAV" w eep dodano obs³uge ró¿nych dŸwieków dla sygna³ów
4. Nowa sekcja [Model_SignalAnim] z wpisami np:
Pos01_MS=1; Pos02_MS=2; Pos01_HS=1; Pos02_HS=2;
parametrem jest numer animacji do odegrania po zmianie sygna³u na to ustawienie.
5. Zmiana czcionki w dialogu z osiami, mo¿liwoœæ powiekszania KON-a ko³kiem myszki.
6. Po imporcie modelu oraz transformacji modelu normalne podlegaj¹ normalizacji, co koryguje ew b³êdy w oœwietleniu modelu.
7. W sekcji [Track] SwitchDist=10.0f dystans Switcha od koñca toru (pozycja do wyrenderowania)
8. W projectsetings->modelupdate dodano prze³adowanie pliku teksturscript.Nostruktor 10 - September 2014

1. Na F10 w oknie modelu jest wyliczana maksymalna prêdkoœæ poci¹gu oraz wykres prêdkoœci automatik.
2. Nowa oœ FieldCtrl do sterowania polem ornym.
3. W [Model_SignalFunc] flaga RouteSignal=1 lub RouteSignal=2 dla systemowych modeli RouteSignalNostruktor 9.0.2.37 - 18. Februar 2014

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22Nostruktor - Oktober 2013

1. W model.ini mo¿na wpisaŸ TipAxis??="desc. for cabin axis"
2. Systemowa oœ _CabinBasis dla zewnetrznych medeli cabinNostruktor - April/Mai 2013

1. Na F10 woknie modelu jest wyliczana maksymalna prêdkoœæ poci¹gu.Nostruktor - Februar / März 2013

1.Nowa systemowa oœ _RainSnow która dzia³a jak pada deszcz.
2.Nowa systemowa oœ _AnimBasis + obs³uga tej animacji ...
- ini nowe sekcje --> [AnimConfig] [AnimSet??] [Animation??]3. Cabiny 3D w sekcji [Vehicle_Cabin] (dot. cabiny bez tekstury)
dosz³y nowe zmienneShowAxis??=XX // 0 hide in cabin 1 show in cabin 2 show always ? (2 is default for all axis)
FuncAxis??=XX // 1..151. AUTOPILOT enable/disable axis pos =if enable max
2. POWER +/- (shift) (enable manual) axis pos =% of motor
3. BREAKS +/- (shift) (enable manual) axis pos =% of breaks
4. GANG +/- (shift) (enable manual) axis pos =% of gang
5. KUPPLUNG FRONT enable/disable axis pos =if enable max
6. KUPPLUNG BACK enable/disable axis pos =if enable max
7. LIGHT enable/disable axis pos =if enable max
8. HORN enable axis pos =if enable max
9. SPEED +/- (shift) (manual/automatic) axis pos =see description!
10. EMERGENCY STOP enable/disable axis pos =if enable max
11. PANTOGRAPH1 up/down axis pos =if enable max
12. PANTOGRAPH2 up/down axis pos =if enable max
13. PANTOGRAPH3 up/down axis pos =if enable max
14. PANTOGRAPH4 up/down axis pos =if enable max
15. SET AXIS ONLY up/down axis pos =min/maxJeœli oœ nazywa siê _???? to i tak da sie na ni¹ nacisn¹æ jesli jest okreœlona jako FuncAxis??
dodatkowo mo¿na jej nazwe podaæ bez kreski wówczas mamy dodatkowe sterowanie w oknie z osiami wagonu.Jeœli w sekcji [Model] BreakAxisXX =-1.0 wy³aczone jest klikanie na t¹ oœ.
Jeœli w sekcji [Model] VelocityAxisXX = ??.? mo¿liwa zmiana prêdkoœci osi.
Jeœli w sekcji [Model] SoundAxisXX ="SOUND.WAV" mo¿na przypisaæ dŸwiek do osi
Jeœli w sekcji [Model] VolumeAxisXX = 10 mo¿na przypisaæ g³oœnoœæ dŸwieku do osiFuncAxis??=09
axis pos = (min = 100% of rear speed) (half = 0 speed) (max=100% forward speed)
if (manual drive) axis pos calculate from motor
if (automatic drive) axis pos calculate destination speed (for correct show you must specify in BreakAxisXX = maxspeed)przyk³ad:
[Vehicle_Cabin]
Pos = 855.0,-77.199997,300.600006
AngleHor = 0.0
AngleVer = 5.0
AngleHorRange = 170.0
AngleVerRange = 35.0
Shake = 0.030ShowAxis00 = 0
ShowAxis01 = 0
ShowAxis13 = 1
ShowAxis15 = 1
FuncAxis13 = 15
FuncAxis15 = 2Nostruktor - Januar 2013

HOME-Nostruktor8Nostruktor - Dezember 2012

1. Nowe systemowe osie _NonstopIf1 .. _NonstopIf4
- ktore dzia³aja jak podana oœ w INI -> ControlNs1 .. ControlNs4 jest ustawiona >minFrom EEP ver 7.0 exist system axis _NonStop
(nonstop everytime rotate from 0..360)for example if _Nostpop is axis #01
if write in section [Model]SoundAxis01 = "EEXP\BAHNHOF.WAV" (if axis 01 is moving play WAV _Nonstop moving all the time & play all the time)
VolumeAxis01 = 10 (you can change volume distance...)
VelocAxis01 =0.1 (you can change axis speed default is 0.2)
EEP9.1

_NonstopIf1 .. _NonstopIf4ControlNs1= ?? (where ?? is number of axsis to enable axis _NonstopIf1 eg.01)
ControlNs2= ??
ControlNs3= ??
ControlNs4= ??if control axis position > nullaxis position enable _NonstopIf1, higher value = higher speedadditionaly it is posible in section [Model] write: SoundAxis??,VolumeAxis??,VelocAxis?? for axis _NonstopIf1.._NonstopIf4Trick for additional sound for car.Create in your modell system axis "_Velocity" and for example if this axis has number 5, specify in ini ControlNs1=5.
When you create axis "_NonstopIf1" this axis rotate only when car model has been move.
If you specify SoundAxis?? to axis "_NonstopIf1" wil be play if car move , if car stop, stop playing too.

Zurück zur Startseite